Ежегодный сбор акционеров

«ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД», місцезнаходження: 68640, Україна, Одеська область, Ізмаїльський район, с.м.т. Суворове, вул. Лиманська, 18 (далі — Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2019 року об 11:00 за адресою: 68600, Україна, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44, актовий зал. Реєстрація учасників зборів з 10:30 до 10:50 у день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.
 2. Про схвалення рішення Наглядової ради, прийнятого 15 березня 2019р., а саме: “Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів 24 квітня 2018р.”.
 3. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на Зборах та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.
 4. Розгляд та затвердження річного звіту Товариства за 2018р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.
 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства щодо оцінки її діяльності протягом 2018 року.
 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.
 7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: 68600, Україна, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44, актовий зал, посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова правління Михайлов В.Г. Дата складання переліку акціонерів, що мають право на участь в загальних зборах акціонерів – 18 квітня 2019 року. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань (Додаток 1), включених до проекту порядку денного: http://ivz.com.ua.

Телефон для довідок: (04841) 5-33-50.

Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подати лише у письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника період
Звітний Попередній
Усього активів 248 762,8 191 089,0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 27 784,8 29 508,4
Запаси 188 517,7 126 809,4
Сумарна дебіторська заборгованість 31 081,4 33 927,1
Гроші та їх еквіваленти 43,9 518,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5 287,8 4 936,1
Власний капітал 10 994,8 10 793,7
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 3 695,0 3 695,0
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0,00 0,0
Поточні зобов’язання і забезпечення 237 768,0 180 295,3
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 351,7 349,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 369 500,0 369 500,0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,95 0,94

 

Загальна кількість акцій 369500 штук простих акцій, що складає 100% статутного капіталу.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 15.03.2019 (дата складання переліку осіб, які  повідомляються про проведення загальних зборів) становить 365500 штук простих акцій, що складає 100% статутного капіталу.

Наглядова рада Товариства».

 

Додаток 1 до протоколу засідання Наглядової ради

Приватного акціонерного товариства

 «Ізмаїльський виноробний завод» №15/03/19 від 15.03.19 

 про проведення Загальних зборів акціонерів 24 квітня 2019 року

 

 Проекти рішень до питань, віднесених до проекту порядку денного на Загальні збори акціонерів 24.04.2019 р.

 

 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію з числа співробітників Товариства у наступному складі:

Голова комісії – Баранова Людмила Василівна;

член комісії – Єрьоменко Валентина Євгеніївна;

член комісії – Сіліщан Тетяна Віталіївна.

 

 1. Про схвалення рішення Наглядової ради, прийнятого 15 березня 2019р., а саме: “Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів 24 квітня 2019р.”

Проект рішення: «Схвалити рішення Наглядової ради, прийнятого 15 березня 2019р., а саме: “Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів 24 квітня 2019р.».

 

 1. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на Зборах та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: «Встановити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на всіх наступних загальних зборах акціонерів Товариства, до моменту внесення відповідних змін до Статуту Товариства: бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру (його представнику) за результатами проведеної реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, засвідчується підписом голови реєстраційної комісії, проставленим власноручно в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів голови реєстраційної комісії. У разі, якщо бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування) складається з кількох аркушів, підписом голови реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня».

 

 1. Розгляд та затвердження річного звіту Товариства за 2018р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік. та основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік».

 

 1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства щодо оцінки її діяльності протягом 2018 року.

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства щодо оцінки її діяльності протягом 2018 року».

 

 1. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: «Чистий прибуток Товариства за 2018 р. не розподіляти».

 

 1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення: «Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надати повноваження Голові правління Товариства здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту з правом видачі відповідних довіреностей на проведення реєстраційних дій. Уповноважити Голову Правління Товариства Михайлова Василя Георгійовича підписати Статут Товариства в новій редакції, будь-які інші документи (без обмежень) необхідні для реєстрації Статуту та забезпечити здійснення в установленому законодавством України порядку державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у строки, визначені чинним законодавством з правом видачі довіреності на реєстраційні та інші дії».